Najniższa pensja w Polsce to zaledwie 1.634 zł miesięcznie. Tymczasem…

składka ZUS to już 1.317 zł! Przedsiębiorca nie ma gwarancji osiągnięcia w danym miesiącu zysku netto na poziomie minimalnej pensji. Ma na to gwarancje istnienia obowiązku zapłaty określonej składki ZUS, która co do zasady wynosi większą część kwoty minimalnego wynagrodzenia.